مجموعه نامه های انگلیسی

let

مجموعه نامه های انگلیسی

این فایل حاوی مجموعه نامه های به زبان انگلیسی شامل بیش از ۲۰۰۰ نامه می باشد که مناسب برای رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی درس نامه نگاری است می باشد. 

قیمت: ۲۲۰۰تومان

22,000 ریال – خرید