ترجمه هوش هیجانی

hooshe-hayajani

ترجمه هوش هیجانی

ترجمه انگلیسی به فارسی emotional intelligence هوش هیجانی

متن انگلیسی این فایل شامل ۶ صفحه می باشد که از لینک زیر قابل دانلود است

دانلود فایل انگلیسی

قسمتی از ترجمه صفحه اول

چکیده

نوآوری به عنوان یکی از کلیدهای محرک در طول دوره‌ موفقیت سازمان در بازارهای رقابتی، امروزه بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. هوش هیجانی نیز عاملی کلیدی در مدیریت مؤثر احساسات بوده و می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت کاری کارکنان یک سازمان ایفا نماید. کارکنان با ثبات بخشیدن به احساسات خود قادر خواهند بود در جهت رسیدن به اهداف سازمانی کمک کنند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خلاقیت کارکنان است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و نوع، «توصیفی- همبستگی» است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی با مدرک دیپلم به بالا در مناطق سه‌گانه‌ شهرداری شهرستان مهاباد است که بالغ بر ۱۱۰ نفر می‌باشد. نظر به اینکه دسترسی به کارکنان ستادی از لحاظ حجم جامعه‌ آماری متقارن و میّسر بود، لذا کل جامعه‌ آماری سرشماری شد. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه‌‌ محقق ساخته هوش هیجانی و خلاقیت استفاده شده که اعتبار هر دو پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده ابتدا با استفاده از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن داده‌ها به تأیید رسیده و سپس از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که هوش هیجانی و نیز هر یک از ابعاد آن یعنی خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با خلاقیت دارای رابطه‌ی مثبت معنادار هستند و ضریب همبستگی پیرسون(r) آنها به ترتیب ۷۷۰/۰ ، ۶۰۵/۰ ، ۶۷۱/۰ ، ۶۷۳/۰ و ۷۴۵/۰ است. همچنین برای تعیین شدت روابط بین متغیرها از آزمون رگرسیون استفاده شده که نتیجه‌ این آزمون نشان می‌دهد که بعد مدیریت روابط هوش هیجانی توانسته دارای بالاترین رتبه تأثیر باشد.

 

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، خلاقیت، خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط

قیمت ۶۹۰۰ تومان

69,000 ریال – خرید