ترجمه شعر های کتاب نمونه های شعر ساده انگلیسی پیام نور

sher sade

ترجمه شعر های نمونه های شعر ساده انگلیسی پیام نور

این فایل حاوی ترجمه شعر های (۴۰ شعر)  کتاب نمونه های شعر ساده انگلیسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی می باشد.

شعرهای این درس:

درس ۱  (the harvest) فصل درو

درس۲ strange talk گفتگوهای عجیب

درس ۳   story of the corn  داستان ذرت

درس ۴  night شب

درس ۵   sun and moon خورشید و ماه

درس ۶  the four sweet months چهار ماه شیرین

درس ۷   haymaking  یونجه خشک کنی

درس ۸   the song of the grassترانه چمن زار

درس ۹   wild flower songترانه گل وحشی

درس ۱۰   the nightآن شب

درس ۱۱  harvest  فصل برداشت

درس ۱۲   the kitten at playبچه گربه ای سرگرم بازی

درس ۱۳   the sound of the windصدای باد

درس ۱۴   there’s snow on the fieldsبر روی زمین ها برف نشسته

درس ۱۵   is the moon tiredماه خسته است

درس ۱۶   the lambبره

درس ۱۷   the owelجغد

درس ۱۸ in the woods در جنگل

درس ۱۹ the sea دریا

درس ۲۰ the man he killed  مردی که او را کشت

درس ۲۱ the tiger‌ ببر

درس ۲۲ the man of year thou may’st in me behold زمانی از سال که ممکن است در من ببینید

درس ۲۳ : بره ها سرگرم بازی lambs at play

درس ۲۴ کلیسای وست منیستر  In westminster abbey

درس ۲۵ ریچارد کری Richard cory

درس ۲۶ در سرباز خانه In barracks

درس ۲۷ شبکه سرد The cool web

درس ۲۸ ترانه ی خنده Laughing song

درس ۲۹ آینه Mirror

درس ۳۰ شبهای طوفانی windy nights

درس ۳۱ آگوست August

درس ۳۲ آتش و یخ Fire and Ice

درس ۳۳ آویشن وحشی Wild Thyme

درس ۳۴ هیچ کشتی محافظی مانند کتاب نیست There is no frigate like a book

درس ۳۵  باران تابستان Rain in summer

درس ۳۶ چشمه the fountain

درس ۳۷ شبی در ژوئن A night in june

درس ۳۸ دنیا برای ما بسیار وسیع است the world is too much with us

درس ۳۹ جنگل گل ها The wood of flowers

درس۴۰ همه فصل ها شیرین هستند all seasons shall be sweet

جهت خرید و دانلود روی دکمه پرداخت کلیک نمایید

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

 

40,000 ریال – خرید