ترجمه توسعه سازمانی در آموزش و پرورش

sazemani

ترجمه توسعه سازمانی در آموزش و پرورش

ترجمه انگلیسی به فارسی با موضوع

توسعه فردی و سازمانی در آموزش و پرورش در زمینه تغییرات                                                                              

                                 اقتصادی و فناوری                           

متن انگلیسی این فایل شامل ۵صفحه می باشد که از لینک زیر قابل دانلود است , ترجمه این فایل در قالب برنامه ورد می باشد

دانلود فایل انگلیسی

قسمتی از ترجمه صفحه اول

­

چکیده

این مقاله با هدف تعیین اصول مدیریت همزمان در هر دو سطح فردی و سازمانی در زمینه محیط زیست و محرک های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل عملکردهای فردی و سازمانی و توسعه ظرفیت های موجود در فرآیند تصمیم گیری است.

چگونگی مدیریت افراد در زندگی خودشان از نظر هزینه ها، نیازمندی ها، و زمان امر بسیار مهمی است. بنابراین، در زمینه اقتصادی جدید، تصمیم گیری ها باید مطابق با تغییر پذیری توسعه باشد. اولین نکته توسعه در بخش آموزش و پرورش است، بخشی با ظرفیت مدل سازی افراد و آماده سازی آنان در مراحل زندگی.

قیمت : ۸۹۰۰ تومان

89,000 ریال – خرید